July 21, 2011

Mela Celebrated at Hazrat Rahtam Ullah , Ajit Nagar Jalandhar

Annual Mela was celebrated at Hazrat Rahmat Ullah Mast Danewalia Meera Gauns Pak Saekar Waloh , Ajit Nagar Jalandhar.

Chief Gaddi Nashin is Sai Biddar Shah Ji Qadri.

No comments: