July 29, 2012

2012 Mela Baba Tukki Shah Rama Mandi Jalandhar Cantt

Chaddar , Jhanda Ceremonies and Langar- 2012


Mazar Baba Tukki Shah
Baba Budha Ji Nagar 
Dakoha ( Rama Mandi )
Jalandhar Cantt

Chief Sewadar Subedar  MR Lohi ( Retd. )==========================================================================

Map of Dakoha- Ramandi ( Mazar Baba Tukki Shah ) Jalandhar Cantt- Hoshiarpur Road

No comments: