May 20, 2008

Jalandhar's- a town of Bastis

At one time, Jalandhar had twelve Bastis:
Basti:Danishmandan,
Basti:Sheikh,
Basti:Gujan,
Basti:Babakhal,
Basti:Mithu,
Basti:Shah Kuli,
Basti:Shah Ibrahim,
Basti:Nau,
Basti:Peerdad,
Basti:Bhurekhan,
Basti:Pathana,
Basti:Banbatta

Jalandhar had twelve gates:
1.Ma Hiran Gate
2.Balmiki Gate
3.Shitla Gate
4.Khingra Gate
5.Neela Mahal Gate
6.Saidan Gate
7.Phagwara Gate
8.Gate Shak Kuli
9.Lahori Gate
10.Khodian Gate
11.Dehlvi Gate
12.Joran Gate

These are 12 important Mohallas with gates ( called Kot):
Kot Kishan Chand
Kot Lakhpat Rai
Kot Sadat Khan
Kot Achhi
Kot Chhivian
Kot Pakshian
Kot Bahadur Khan
Kot Muhammad Amin
Kot Sadiq
Kot Badal Khan
Kot Fazal Khan
Kot Aasma Khan.

No comments: