February 27, 2012

Bhagat Daulat Ram Mela Held at Kartarpur ( Jalandhar )

A two day Mela was held at Shahi Darbar Mastan Da , Rishi Nagar Kartarpur  ( Jalandhar ). under the guidance of Gaddi Nashin Sai Marshall.

No comments: